Barns bildspråk och symboliseringsförmåga

Icona skapa

Bildterapi / skapande för barn och vuxna,

föreläsningar-kursdagar kick off / inspirationsdagar

 

 

Iréne Vianna Persson, familj- bildterapeut,

grundutbildning i psykoterapi

Barns bildspråk och symboliseringsförmåga

 

 

Barn är av naturen skapande varelser. För de allra flesta är målandet ett kärt och naturligt sätt att uttrycka sig på, samtidigt som det har en befriande inverkan. Barns bildspråk är rikt om de får skapa fritt, utan krav eller press på att det skall vara fint eller rätt avbildat. Om barnet exempelvis skall måla något som skall hängas på väggen eller ställas på en hylla, då kommer barnet att tänka på hur det ser ut. Barnet börjar bedöma sitt alster och en självkritik sätts igång som lätt kan sänka en redan låg självkänsla. Ett ickevärderande men bekräfftande förhållningssätt från vuxna kan istället stärka barns självkänsla.

 

Att förstå sig själv och andra

 

Barns ibland bristande förmåga att uttrycka sig verbalt kan utgöra ett hinder för att förmedla sin historia. De med sociala problem kan ibland ha upplevelser som kan vara både skrämmande, obegripliga och därmed svårberättade. Även rädsla eller lojalitet gentemot vuxna kan hindra dem från att sätta ord på trauman och inre konflikter. Kravlöst skapande hjälper barnet att uttrycka det som inte kan uttryckas med ord, som exempelvis medvetna och omedvetna känslor runt sin situation.

 

Barn och unga med autism har ofta begränsningar i den verbala kommunikationen men är ofta visuellt starka. Den skapande bilden berikar möjligheten att uttrycka tankar, idéer och känslor och den talar till barnet och till andra betraktare. Det underlättar till kommunikation och självförståelse.

 

Stärka självkänsla och identitet

 

 

Bilden är bärare av det personliga uttrycket. Dialogen kring bilden hjälper till att stärka självkänsla och identitet. Att uttrycka sig, bli sedd och bekräftad är en del av denna process.

 

Understödja talet

 

Bildskapandet hjälper barnet att sätta ord på det som skapas genom stödjande samtal om det som bilden uttrycker. Bildens förmåga till kommunikation underlättar även för barn som uttrycker sig med många ord, men som har svårt att hitta en röd tråd i sitt tänkande och möta sina känslor.

 

Reducera stress och stärka koncentration

 

Barn med sociala problem eller/och adhd- diagnos kan visa på liknande symptom som koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll och oroskänslor. Här kan skapande också fungera som ett avreageringsinstrument för aggressiva känslor utan att någon kommer till skada. Det är en meditativ metod som stärker koncentration och hjälper barnet att vila i stunden och fokusera.

 

Utveckla sin kreativitet

 

Genom att prova på olika material och tekniker breddas barnets uttrycksmöjligheter. Sist men inte minst är det roligt för de flesta barn att skapa bilder som en naturlig led av att lära känna sig själva och sin omgivning på.

 

Copyright © 2015 Icona-skapa All rights reserved.